Loại:Phật Bà, Phật Quan Âm, Phật Bà Nam Hải,

Tôn Tượng Quan Âm- 14

MÔ TẢ

800.000 800.000

CHI TIẾT