Loại:phật di lặc, Phật Quan Âm,

Tôn Tượng Quan Âm- 13

MÔ TẢ

800.000 900.000

CHI TIẾT